0343 - 53 24 05

Contact

Wil je graag weten waar de oorzaak van jouw klachten liggen, zodat je er eindelijk iets tegen kan doen? Neem dan snel contact met ons op!

Telefonisch een afspraak maken:
maandag t/m donderdag: 8:45 – 12:00 uur
Telefonisch spreekuur dokter de Jong voor korte, medische vragen:
maandag t/m donderdag: 12:30 – 13:00 uur

Telefoonnummer: 0343-53 24 05
E-mailadres: info@dokterdejong.nl

BIG registratienummer Dokter de Jong.

Over de vergoeding van consulten of voorgeschreven medicatie kan ik geen algemene uitspraak doen, die is per ziektekostenverzekering verschillend. Ik raad je aan om voor het 1e consult informatie in te winnen bij je eigen ziektekostenverzekering. Wil je de vergoedingen van de diverse zorgverzekeringen vergelijken, dan kan ik je verwijzen naar de volgende website:www.zorgverzekeringwijzer.nl.

Bij klachten in de loop van het behandeltraject kun je contact opnemen met het secretariaat van de AVIG, tel.nr. 06-14805117. Zij brengt je in contact met onze vertrouwensartsen. Je kunt ook gebruik maken van de klachtrechtregeling van de Stichting Klachtrecht AAG (SKA). Op de SKA-site (www.stichtingklachtrechtaag.nl) kun je een patiënteninformatiefolder downloaden.

Per 1 januari wordt de wet WKKGZ van kracht.  Dat betekent dat de klacht eveneens via het secretariaat van de AVIG aan de vertrouwensartsen wordt voorgelegd. Indien nodig leggen de vertrouwensartsen de klacht of het geschil neer bij de Geschillencommissie, voorheen de SKA, die de klacht verder in behandeling neemt.

Contactformulier

  Adresgegevens

  Je vindt onze praktijk op het volgende adres: Damhertlaan 31, 3972 DB Driebergen


   

   

  Privacyverklaring van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

  In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te  kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  Wat zijn de plichten van de praktijk?

  Praktijk Dokter de Jong is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  Welke gegevens verzamelen we van u?

  • NAW gegevens
  • BSN nummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoon
  • Mailadres
  • Medische gegevens
  • huisarts

  Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Praktijk Dokter de Jong hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

  Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Praktijk Dokter de Jong. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

  Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

  De medewerkers van Praktijk Dokter de Jong  hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

  Uitwisseling gegevens
  Praktijk Dokter de Jong wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe  arts  voor integrale geneeskunde kiest,  kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.